HỖ TRỢ

Hướng dẫn đưa chi phí hoa hồng môi giới vào chi phí hợp lý

Ngày cập nhật 07/07/2017 lúc 09:37


-  Căn cứ theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính đã sửa đổi bổ sung, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC). Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

“Doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Đồng thời khoản 2 Điều 14 Thông tư 96/2015/TT-BTC Bãi bỏ điểm 2.21 Khoản 2 Điều 6, Khoản 5 Điều 20 Thông tư số 78/2014/TT-BTC và các nội dung hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính và các ngành ban hành không phù hợp với quy định tại Thông tư này”

Bãi bỏ "phần chi vượt quá 15% tổng số chi được trừ, bao gồm: chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, chi tiếp tân, khánh tiết,  hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí; chi cho biếu, tặng hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng”.

Do vậy để khoản chi phí hoa hồng môi giới được coi là chi phí hợp lý thì:

- Khoản chi này phải phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiêp

-  Khoản chi phải có đầy đủ chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật

Ngoài ra mỗi doanh nghiệp sẽ căn cứ vào điều kiện, quy mô và đặc điểm của doanh nghiệp mình để xây dựng quy chế chi hoa hồng môi giới nhằm áp dụng thống nhất và công khai trong doanh nghiệp. Và tuỳ theo từng nghiệp vụ mua bán hoặc cung ứng dịch vụ phát sinh mà quyết định chi hoa hồng cho từng hoạt động môi giới.

Các hồ sơ chứng từ cần chuẩn bị cho chi phí hoa hồng môi giới: xảy ra 2 trường hợp

1.  Với trường hợp công ty chi trả hoa hồng môi giới cho khách hàng là các tổ chức, cá nhân có đăng ký hành nghề môi giới

-    Hợp đồng môi giới

-    Chứng từ thanh toán

-    Hoá đơn GTGT do khách hàng xuất cho với thuế suất thuế GTGT 10%

2.  Với trường hợp công ty chi hoa hồng môi giới cho khách hàng là cá nhân không đăng ký hành nghề môi giới

-    Hợp đồng môi giới

-    Chứng từ thanh toán

-   Đối với cá nhân phải có Chứng từ khấu trừ thuế TNCN xuất cho khách hàng sau mỗi lần chi trả.

Cách hạch toán hoa hồng môi giới

1.   Liên quan đến bán hàng:
               Nợ TK 641, 642
                     Có TK 111, 112

2.   Liên quan đến hoạt động sản xuất:
              Nợ TK 154, 627
                    Có TK 111,112

3.   Liên quan đến hoạt động khác:
             Nợ TK 642
                   Có TK 111,112
Các tin khác

Chính sách kế toán công ty cổ phần

Từ ngày 12/07/2017 - Thông tư mới rút ngắn thời gian về thủ tục hóa đơn

Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.4.3

Quy định về tỷ lệ đóng BHXH-YT-TN năm 2017

Chính sách kế toán, kiểm toán có hiệu lực từ tháng 05/2017

Doanh nghiệp được ký hợp đồng thời vụ tối đa là bao nhiêu lần?

Những điểm mới trong Luật kế toán số 88/2015/QH13 có hiệu lực từ 01-01-2017

Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.4.2

Thời hạn nộp tờ khai thuế năm 2017

Cách hạch toán thuế thu nhập cá nhân – TK 3335